Yeu-Kashi-Tashi-Mi-Nandayla-1995Yeu-Kashi-Tashi-Mi-Nandayla-1995Play All   >

Maiya Angala Ekdalava
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Jasa Piklela Kalmi Aamba
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Vara Halta Dulta Vara
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Dandaal Hakuch Ghetala Chimta
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Darling Darling Kaay Mhabtos
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Dholaki Soli
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Mhatara Navra Gamtila
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Maiya Navyan Sodali Daru
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Bol Aata English Bol
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Yeu Tashi Kashi Mi Nadayla
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >

Paithancha Shalu
Yeu Kashi Tashi Mi Nandayla
Play   >